Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023   |    Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo   |    Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí   |    Quy định số 132-QĐ/TW - Bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực   |    Hoàn thành đề án vị trí việc làm trong quý II/2024   |    UBND tỉnh được phân cấp lập quy hoạch chung đô thị mới quy mô dân số tương đương đô thị loại III   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

UBND thị xã Duy Tiên triển khai thực hiện chiến lược phát triển Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã
Cập nhật lúc: 7/4/2023 2:53:00 PM
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND triển khai thực hiện chiến lược phát triển Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã

 
Ảnh minh họa

Mục đích của việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030; Kế hoạch số 1192/KH-UBND ngày 22 tháng 06 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban, UBND xã, phường, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả và tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền trong xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội; tạo điều kiện để Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

Kế hoạch đề ra 6 mục tiêu cụ thể gồm:

1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn thị xã; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội.

2) Hằng năm, ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo kế hoạch của ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hà Nam giao tối thiểu hoàn thành 100%.

3) Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội và các chương trình tín dụng đặc thù theo điều kiện thực tế tại địa phương; đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp; nghiên cứu, đề xuất mở rộng cho vay các đối tượng đặc thù của thị xã, phù hợp với từng giai đoạn.

4) Tăng trưởng dư nợ đi đôi với đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách, cụ thể:

- Tăng trưởng dư nợ bình quân giai đoạn 2023-2030 đạt từ 8% đến 10%/năm.

- Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2% tổng dư nợ, thấp dưới mức bình quân chung toàn chi nhánh.

5) Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội có đạo đức nghề nghiệp, có đầy đủ kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành, tác nghiệp; triển khai kịp thời các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm phục vụ tốt hơn các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bề vững và đảm bảo an sinh xã hội của thị xã.

6) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn và hiệu qủa hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Để đạt được những mục tiêu trên, UBND thị xã xác định tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 9 nhiệm vụ, giải pháp gồm: (1)Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Phòng, ban, đơn vị liên quan đối với tín dụng chính sách xã hội; (2) Tập trung huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội; (3) Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; (4) Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù; (5) Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; (6) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; (7) Nâng cao năng lực quản lý và xử lý nợ bị rủi ro; (8) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội và (9) tăng cường công tác tuyền thông của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, UBND thị xã cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường. Trong đó yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan thuộc thị xã, UBND các xã, phường tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch số 1192/KH-UBND ngày 22 tháng 06 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam và Kế hoạch này phù hợp với từng đối tượng, thành phần để nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong toàn xã hội về phát triển bền vững Ngân hàng Chính sách xã hội; Xác định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đối với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia - coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quân lý tín dụng chính sách đặc thù, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát huy vai trò và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong triển khai tín dụng chính sách xã hội, giúp đỡ, khuyến khích hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng; Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, để phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội tại địa phương;….

Dưới đây là toàn văn Kế hoạch số 94/KH-UBND triển khai thực hiện chiến lược phát triển Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã: Tải tại đây
 

Hoàng Hồng


 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Dừng chính sách cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn mua máy tính học trực tuyến (21/11)
  Duy Tiên: Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ (21/11)
  UBND thị xã Duy Tiên chỉ đạo rà soát, xử lý, thu hồi nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú (01/11)
  Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổ chức họp giao ban quý III năm 2023 (13/10)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Triển khai chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. (13/10)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Tiếp tục đồng hành cùng Học sinh - Sinh viên, năm học 2023-2024. (11/09)
  Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội” (17/08)
  Ngân hàng Chính sách xã hội: Thông báo tuyển dụng lao động năm 2023 tại khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ (07/08)
  Ngân hàng Chính sách xã hội: Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn (07/08)
  Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam: Đồng hành với chương trình “Cặp lá yêu thương” (31/07)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C