Đảng ủy xã Yên Nam tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền   |    Thị xã Duy Tiên triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023   |    UBND thị xã Duy Tiên tọa đàm về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn thị xã năm 2023 và những năm tiếp theo   |    Khắc phục bệnh giáo điều trong cán bộ, đảng viên và nhân dân   |    Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII   |    UB MTTQ thị xã tập huấn triển khai mô hình điểm “Khu dân cư thông minh UD CNTT trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi số”   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ở Duy Tiên
Cập nhật lúc: 8/12/2022 7:03:00 AM
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, những năm qua, Thị ủy, UBND thị xã Duy Tiên đã tập trung đẩy mạnh CCHC trên cả 6 nhiệm vụ: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, bước đầu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới


Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC, thị xã đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022; Kế hoạch tuyên truyền CCHC; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17 NQ/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Thị ủy về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025; trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác CCHC trên địa bàn. 


Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ở Duy Tiên


Nhằm tạo chuyển biến tích cực trong cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, thị xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, không có đơn vị nào phải chỉ định. Cơ cấu về cơ bản bảo đảm theo định hướng của Thị ủy. Cùng với đó, thực hiện quy trình tuyển dụng 15 viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã; tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã bảo đảm đúng quy định. Xây dựng kế hoạch điều động công chức cấp xã năm 2022; ban hành thông báo danh sách, quyết định điều động 11 công chức từ xã, phường này sang xã, phường khác. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 32 đại biểu HĐND cấp huyện; 349 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác cải cách TTHC, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trên địa bàn thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC. Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác bộ TTHC cấp huyện, cấp xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, trên trang thông tin điện tử duytien.gov.vn, trên phần mềm “một cửa” điện tử tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp cận, theo dõi, thực hiện TTHC. Duy trì hệ thống camera giám sát đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thị xã và cấp xã.


Thị xã cũng chú trọng đôn đốc rà soát TTHC. 6 tháng đầu năm 2022 đã đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ 06 TTHC cấp xã; sửa đổi 02 TTHC cấp huyện, 04 TTHC cấp xã. UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông trong giải quyết TTHC. 100% TTHC cấp huyện, cấp xã được giải quyết trước hạn và đúng hạn, trong đó trước hạn đạt trên 97% (cấp huyện: 97,5%; cấp xã 97,1%). Số hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3,4: cấp huyện 87,5%; cấp xã 86,3%.


Cùng với đó, thị xã tiếp tục nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại tất cả các xã, phường và tại UBND thị xã. Các cơ quan, đơn vị, xã phường, cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết quyết tâm thực hiện tốt: “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn) và “3 thể hiện” (tôn trọng, lịch sự, thân thiện; hướng dẫn tận tình, chu đáo; giải quyết công việc nhanh, đúng hẹn); niêm yết khẩu hiệu “5 biết”, “3 thể hiện” tại trụ sở cơ quan, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; ban hành các mẫu thư như thư chúc mừng, thư chia buồn, thư cảm ơn. 6 tháng đầu năm 2022, các xã, phường đã trao, gửi 676 thư chúc mừng kết hôn, chúc mừng khai sinh, 254 thư chia buồn thể hiện sự gần gũi, quan tâm, chia sẻ với nhân dân. Việc thực hiện mô hình bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.


Theo đánh giá của UBND thị xã, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC ở địa phương còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, đa dạng, hiệu quả chưa cao. Một số xã, phường chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; công tác rà soát TTHC còn hình thức, thiếu tính chủ động, chưa kịp thời; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, chưa tương xứng với nguồn lực đã đầu tư; việc theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết TTHC trên sổ giấy và phần mềm “một cửa” điện tử chưa đầy đủ.


Với quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác CCHC, thời gian tới, Duy Tiên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác CCHC, nhất là tuyên truyền về việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; các quy định về văn hóa công sở, về kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cùng chung tay đẩy mạnh CCHC. Cùng với đó, thực hiện việc giao và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ CCHC, nhất là nhiệm vụ cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. 


Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại UBND thị xã và các xã, phường; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động. Siết chặt kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, nhất là đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “một cửa”, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của nhân dân. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, lấy kết quả CCHC, kết quả triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” là một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá, bình xét khen thưởng hằng năm đối với tập thể cơ quan, đơn vị, xã, phường và cá nhân người đứng đầu./.Nguồn tin: baohanam.com.vn

 

 


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Đảng ủy xã Yên Nam tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền (21/09)
  Duy Tiên: Khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ cho Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2024 (20/09)
  Duy Tiên: Công bố Quyết định về việc điều động công chức lãnh đạo, quản lý (15/09)
  Duy Tiên: Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt trên địa bàn thị xã (13/09)
  Trung tâm chính trị Thị ủy Duy Tiên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 (30/08)
  Hội Cựu chiến binh thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2023 (30/08)
  Lãnh đạo thị xã Duy Tiên đi thăm, tặng quà nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thị xã qua các thời kỳ nhân dịp Quốc khánh 02/9 (29/08)
  Duy Tiên đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp (28/08)
  Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên trao đổi kết quả rà soát việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ nay (24/08)
  Phường Đồng Văn: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân phường  (24/08)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C