Đảng ủy xã Yên Nam tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền   |    Thị xã Duy Tiên triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023   |    UBND thị xã Duy Tiên tọa đàm về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn thị xã năm 2023 và những năm tiếp theo   |    Khắc phục bệnh giáo điều trong cán bộ, đảng viên và nhân dân   |    Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII   |    UB MTTQ thị xã tập huấn triển khai mô hình điểm “Khu dân cư thông minh UD CNTT trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi số”   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Duy Tiên: Gần 6.000 đảng viên học tập nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam"
Cập nhật lúc: 8/8/2022 9:30:00 PM
Chiều ngày 08/8/2022, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Nhà Văn hóa Trung tâm thị xã tới 17 điểm cầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã với dự tham gia của gần 6000 cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy.



Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa Trung tâm thị xã

Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm thị xã; Đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường tầng 3 – UBND thị xã;  các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường chủ trì hội nghị  tại điểm cầu 16 xã, phường trên địa bàn thị xã.

 

PGS,TS Nguyễn Viết Thảo – Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu được nghe PGS,TS Nguyễn Viết Thảo – Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đi sâu vào phân tích 6 nội dung chủ yếu của tác phẩm:

(1) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội (CNXH), bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH, vì sao Việt nam lựa chọn con đường đi lên CNXH và đi lên CNXH bằng cách nào?


(2) Khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam;


(3) Làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam;


(4) Làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt là hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn, từng bước xây dựng CNXH hiện thực ở Việt Nam với những thành tựu to lớn: kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, liên tục; đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.


(5) Làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam, tập trung vào những nội dung cốt lõi: Về phát triển kinh tế - xã hội; về phát triển văn hóa, con người; Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Về lĩnh vực đối ngoại; Đặc biệt nhấn mạnh “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng”.


(6) Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về CNXH, Con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin cá dân đối với Đảng, Nhà nước.

 
Đ/c Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

Để đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và coi đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được triển khai hiệu quả, thiết thực, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu: Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này gắn với đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ban Chỉ đạo 38 thị xã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bảc các quan điểm sai trái, thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cơ quan thông tin, truyền thông xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền giới thiệu tác phẩm, những nội dung cốt lõi về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, tin, bài kịp thời phản ánh các nội dung, hình thức đợt sinh hoạt chính trị về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung của tác phẩm. Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền hằng tháng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đảm bảo thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã xây dựng kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm; tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, hội viên; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi... để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ hội viên đặc biệt là thế hệ trẻ về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và nội dung tác phẩm; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội./.

 

 

 Hoàng Hồng - Quang Huy

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Đảng ủy xã Yên Nam tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền (21/09)
  Duy Tiên: Khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ cho Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2024 (20/09)
  Duy Tiên: Công bố Quyết định về việc điều động công chức lãnh đạo, quản lý (15/09)
  Duy Tiên: Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt trên địa bàn thị xã (13/09)
  Trung tâm chính trị Thị ủy Duy Tiên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 (30/08)
  Hội Cựu chiến binh thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2023 (30/08)
  Lãnh đạo thị xã Duy Tiên đi thăm, tặng quà nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thị xã qua các thời kỳ nhân dịp Quốc khánh 02/9 (29/08)
  Duy Tiên đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp (28/08)
  Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên trao đổi kết quả rà soát việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ nay (24/08)
  Phường Đồng Văn: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân phường  (24/08)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C