Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng   |    Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023   |    Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo   |    Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí   |    Quy định số 132-QĐ/TW - Bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực   |    Hoàn thành đề án vị trí việc làm trong quý II/2024   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Định hướng phát triển KT-XH

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 - 2030
Cập nhật lúc: 6/11/2021 2:25:00 PM
Ngày 10/6/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành kế hoạch số 89/KH-UBND về Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 - 2030
 


 

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên về việc ban hành Đề án Xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 – 2030; Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 - 2030, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị trên địa bàn thị xã.

- Từng bước hình thành nếp sống mới, nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, đồng thời loại bỏ những hủ tục lạc hậu. Tuyên truyền các nội dung của Đề án đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các địa phương, cán bộ và nhân nhân trên toàn thị xã. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền địa phương và người dân trong việc thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị. Tạo động lực để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thị xã Duy Tiên văn minh, giàu đẹp.

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường cần nêu cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị.

- Xây dựng người Duy Tiên phát triển toàn diện có đạo đức, nhân cách và lối sống đẹp, hướng đến Chân – Thiện – Mỹ theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Giai đoạn từ năm 2020 - 2025:

- 100% hộ gia đình được tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

- 85% hộ gia đình thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị;

- 91% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa;

- 90% thôn, tổ dân phố hằng năm đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; giảm mạnh bạo lực gia đình, không còn nạn tảo hôn, hạn chế thấp nhất việc phát sinh tệ nạn xã hội;

- 93% hộ gia đình nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

- 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa;

- 40% tổng số trục phố chính đạt tuyến phố văn minh đô thị;

- 40% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

2. Giai đoạn 2026 - 2030:

Nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2020 - 2025, tiếp tục phấn đấu các chỉ tiêu cụ thể sau:

- 92% hộ gia đình thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị;

- 93% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa;

- 92% thôn, tổ dân phố hằng năm đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa;

- 95% hộ gia đình nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

- 98% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa;

- 50% tổng số trục phố chính đạt tuyến phố văn minh đô thị;

- 50% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

a. Về văn hóa, thể thao

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", phát huy vai trò, hiệu quả các thiết chế văn hóa, quy ước, hương ước, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá, các hoạt động văn hóa, thể thao; tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các giải thể thao, hội thi, hội diễn để nhân dân tham gia vui chơi trong dịp lễ, tết, sự kiện chính trị của địa phương. Nhân rộng điển hình các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, gia đình hạnh phúc ở cơ sở… Xây dựng các mô hình điểm về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị: “Đám tang không rải vàng mã", khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp"...

- Đưa nội dung thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị vào quy ước, hương ước của thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao nhận thức và hành động của người dân, làm cho mỗi người đều có hành vi ứng xử đẹp từ lời nói đến việc làm, tạo thành ý thức tự giác và nếp sinh hoạt thường xuyên của cộng động. Từ đó tích cực xây dựng gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tuyến phố văn minh đô thị.

- Đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa.

- Sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Văn hóa và con người Duy Tiên".

b. Về trật tự, mỹ quan đô thị

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè để sử dụng vào mục đích khác ngoài việc dành cho người đi bộ; tổ chức sắp xếp chỗ đậu xe ở những nơi phù hợp; tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về trật tự đô thị.

- Phổ biến những quy định về quảng cáo, đặt biển hiệu để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân chấp hành nghiêm, góp phần tạo mỹ quan đô thị.

- Thực hiện trồng cây xanh để tạo cảnh quan đô thị.

- Quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình kiến trúc nhà ở.

c. Về vệ sinh môi trường

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị “Sáng - Xanh - Sạch  - Đẹp".

- Tiếp tục thực hiện tốt việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định; giải quyết rác thải, nước đọng trên lòng, lề đường…

- Không để tình trạng chăn dắt, thả súc vật chạy rong, phóng uế trên đường.

- Tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực trọng điểm như cụm công nghiệp, khu đô thị, kênh mương, cơ sở y tế, làng nghề, chợ và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra môi trường và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

 d. Về trật tự an toàn giao thông

- Thực hiện việc đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa hệ thống cầu, đường bộ, hệ thống chiếu sáng công cộng.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn, biển báo hiệu giao thông, chỉnh trang hành lang an toàn giao thông đường bộ để nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông.

- Tuyên truyền, giáo dục mọi người thực hiện tốt “Văn hóa giao thông". Tăng cường điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, không để ùn tắc giao thông.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm về bảo vệ công trình giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ và Luật Giao thông đường bộ theo quy định.

đ. Về an ninh trật tự - an toàn xã hội

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", “3 giảm, 4 giữ", “3 quản, 3 biết"... Chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhằm kiềm chế sự gia tăng, giảm dần các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình tự quản hoạt động.

- Dần xóa bỏ nạn ăn xin trên địa bàn thị xã.

e. Về hành vi ứng xử văn minh nơi công sở, công cộng

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan thực hiện tốt việc ứng xử văn hoá nơi công sở, văn minh trong giao tiếp giữa đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị và giữa cán bộ, công chức với người dân; nâng cao nhận thức và xây dựng văn hoá ứng xử, giao tiếp trong đời sống cộng đồng. Xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ nơi công cộng; thể hiện nếp sống văn minh, quan hệ cộng đồng thân thiện, nhân ái trong từng gia đình; trang phục lịch sự nơi công cộng, đặc biệt là nơi tôn nghiêm.

f. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Tuyên truyền nâng cao ý thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Về việc cưới: Thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức lễ cưới vui tươi - trang trọng - lành mạnh - tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và hoàn cảnh gia đình, khuyến khích tổ chức đám cưới tập thể.

- Về việc tang: Tổ chức đám tang chu đáo - trang nghiêm - tiết kiệm, phù hợp với tập quán truyền thống, văn hóa và hoàn cảnh gia đình; tiếp tục khuyến khích hình thức hoả táng, không rải vàng mã. Không quản thi hài quá 48 giờ (thực hiện theo Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 25/6/2009 của Bộ Y tế về hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hoả táng).

- Về lễ hội: Tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật, bảo tồn những giá trị văn hoá, các phong tục, tập quán truyền thống của địa phương, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cổ truyền dân tộc, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương, hình thức.

g. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện các nhóm hành vi

- Không xả chất thải, xác súc vật, phóng uế ra lòng, lề đường và những nơi công cộng; lòng đường, vỉa hè luôn được quét dọn thường xuyên, không để nước đọng; các tuyến đường được lắp đặt thùng rác; hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông.

- Không phát tờ rơi, dán quảng cáo, viết làm hoen, bẩn hàng rào, vách tường, cột điện, cây xanh, treo panô, áp phích không đúng nơi quy định.

- Không lấn chiếm, chiếm giữ, chiếm dụng trái phép vỉa hè để đặt biển hiệu, kinh doanh mua bán gây ách tắc giao thông, không đua xe trái phép; thực hiện đường thông, hè thoáng, sạch đẹp, an toàn.

- Không say rượu, bia, gây gổ, đánh nhau, lôi kéo, kích động người khác gây mất trật tự, không nói tục, chửi thề nơi công cộng.

- Không gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến người xung quanh trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau; từng bước hình thành thói quen và nếp sống văn minh cho mỗi người dân, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh có sử dụng âm thanh về quy định giờ hoạt động và tiếng ồn.

- Không hút thuốc nơi công cộng hoặc nơi có quy định cấm, thực hiện trường học, bệnh viện, cơ quan không khói thuốc.

2. Giải pháp

a) Nâng cao vai trò chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền

- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", quy ước, hương ước của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã. Đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, huy động sự tham gia tích cực của người dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nếp sống văn hóa theo quy định của pháp luật. Địa bàn nào để xảy ra tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm môi trường… thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND thị xã.

- Gia đình cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị đặc biệt là trong việc cưới, việc tang, tránh tình trạng xa hoa, lãng phí, rườm rà, mê tín dị đoan.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị

- Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục việc xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị sâu rộng và đồng bộ trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các khu dân cư, tạo nên phong trào quần chúng rộng rãi, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng và toàn xã hội. Tuyên truyền để mỗi người xem việc thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị là niềm tự hào, là trách nhiệm của mỗi người dân Duy Tiên với thị xã thân yêu của mình; đồng thời ý thức được rằng thành quả của xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị đem lại chính là sản phẩm tinh thần quý giá mà mỗi người, mỗi nhà đều được thụ hưởng.

- Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, cụ thể như sau:

+ Tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan: Thông qua hệ thống panô, băng rôn trong các đợt cao điểm tuyên truyền.

+ Tuyên truyền trên các hệ thống thông tin đại chúng: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát trên Đài truyền thanh thị xã, xã, phường để nêu gương người tốt việc tốt, phê phán những hành vi sai trái trong việc chấp hành những quy định về xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị.

+ Tuyên truyền thông qua các hội nghị tập huấn, nói chuyện chuyên đề, tổ chức giao lưu, liên hoan, hội diễn, hội thi... về Luật An toàn giao thông, văn hóa giao thông, ý thức bảo vệ môi trường, giao tiếp, ứng xử văn minh trong cộng đồng dân cư, các đối tượng là học sinh, thanh thiếu niên, cán bộ, công chức, nhân dân...

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, các giá trị tinh thần, truyền thống tốt đẹp của đất nước, quê hương Duy Tiên trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên.

+ Tổ chức tuyên truyền qua các buổi họp dân tại các khu dân cư hay các buổi hội họp của các tổ chức đoàn thể địa phương như: Chi bộ, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân... để tuyên truyền sâu rộng đến các đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; nêu cao trách nhiệm nêu gương, tuyên truyền, vận động của cán bộ, đảng viên đối với người thân và nhân dân nơi cư trú về xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị.

c)Từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng không gian, cảnh quan hiện đại

Tập trung chỉnh trang và hoàn thiện cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ, chú trọng đến những địa điểm công cộng, các điểm du lịch, các di tích lịch sử, văn hóa…

d) Phát huy vai trò của quy ước, hương ước khu dân cư

- Thường xuyên bổ sung quy ước, hương ước khu dân cư văn hóa phù hợp với các quy định của pháp luật. Bổ sung các tiêu chí xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị vào các quy ước, hương ước và xem đó là tiêu chuẩn xét công nhận các danh hiệu văn hóa hằng năm.

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện quy ước, hương ước; tăng cường các giải pháp nâng cao ý thức chấp hành quy ước, hương ước nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử của mỗi người. Khuyến khích thành lập các hội, nhóm tình nghĩa trong cộng đồng dân cư để chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

đ) Tổ chức sơ kết, tổng kết để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình UBND thị xã phê duyệt kinh phí, UBND các xã, phường chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung của Đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã (cơ quan thường trực)

- Hằng năm tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch triển khai và chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công.

- Triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; hướng dẫn lồng ghép nội dung xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị vào hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố văn hóa và các tiêu chí bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành tuyên truyền xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn… để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị trên địa bàn thị xã.

- Chủ trì phối hợp xây dựng các mô hình điểm về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị: Đám tang không rải vàng mã", khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp"…

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, quảng cáo, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng… nhằm chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, tạo môi trường văn hóa lành mạnh.

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan dự trù kinh phí hằng năm để triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án.

- Chủ trì sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Văn hóa - con người Duy Tiên", biên soạn nội dung, hình thức tuyên truyền xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị.

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá công tác xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị theo giai đoạn, qua đó xét khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích tốt.

2. Phòng Quản lý đô thị thị xã

- Tham mưu ban hành các văn bản quy định về quản lý hệ thống giao thông; quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông, lắp đặt biển báo, biển hiệu đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với phòng chuyên môn các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát và xây dựng kế hoạch tham mưu đầu tư, bổ sung trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông và chỉ dẫn tại các khu vực công cộng.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đăng ký, kiểm tra, đánh giá, đề xuất công nhận các tuyến phố văn minh đô thị hằng năm.

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng mô hình điểm và nhân rộng khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp".

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã  

- Chủ trì, tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và triển khai các mô hình.

- Tham mưu UBND chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc, các xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường, những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

4. Phòng Tư pháp thị xã

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, trọng tâm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

- Tham mưu đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường vào kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã.

5. Phòng Nội vụ thị xã

Tổ chức tuyên truyền và triển khai giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; hướng dẫn, thẩm định hồ sơ trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện Đề án theo từng giai đoạn.

6. Phòng Kinh tế thị xã

Lồng ghép các nội dung về xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị vào việc xây dựng và triển khai các đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

- Chỉ đạo các trường học tuyên truyền các nội dung Đề án cho học sinh, thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi có chủ đề về xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị để nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của học sinh.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho học sinh để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, vệ sinh môi trường… tuân thủ pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chấp hành pháp luật trong học sinh.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

 Phối hợp với cơ quan thường trực đề xuất bố trí kinh phí và hướng dẫn, thẩm định, thanh quyết toán nguồn kinh phí cho việc triển khai, thực hiện Đề án của thị xã và UBND các xã, phường.

9. Công an thị xã

Chỉ đạo các lực lượng Công an thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, kiểm tra và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự xã hội; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, phối hợp xây dựng tiêu chí “Văn hóa giao thông"…

10. Đài Truyền thanh thị xã

Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị trên hệ thống Đài truyền thanh thị xã, Đài Truyền thanh xã, phường; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, ảnh, phóng sự... tuyên truyền xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị; kịp thời phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt; phê phán những biểu hiện tiêu cực, những hành vi xa hoa, lãng phí, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến đạo đức, tinh thần xã hội.

11. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã

Triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

12. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động thị xã

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; phối hợp triển khai thực hiện việc xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị trong hệ thống tổ chức mình, xây dựng, nhân rộng các mô hình.

- Vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia xóa quảng cáo, rao vặt, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp…

- Chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hằng năm gắn với việc đăng ký thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nếp mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

13. UBND các xã, phường

- Xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai các nội dung Đề án xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị trong cộng đồng dân cư thông qua các hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường, tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố, hay các buổi họp của các tổ chức đoàn thể địa phương… để tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; lồng ghép các nội dung của Đề án vào việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng các mô hình điểm về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị: “Đám tang không rải vàng mã", khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp"…

- Phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xử phạt các hành vi vi phạm các quy định về xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là kế hoạch triển khai Đề án xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn thị xã. Căn cứ nhiệm vụ được phân công các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Đề án; định kỳ hằng năm (trước 15/12) tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Văn hóa và Thông tin - cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo cáo./.

 

HH
CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên (17/04)
  Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (10/02)
  Bổ sung 4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vào quy hoạch (08/02)
  Công bố công khai cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duy Tiên (28/10)
  THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ:xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Nha Xá và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Tiên Sơn  (12/10)
  UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Đề án chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 (07/10)
  Xây dựng Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ phía Bắc của tỉnh (25/08)
  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 (19/07)
  Các văn bản về đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Dự án Đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam (21/06)
  Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam (21/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C