Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp 17/5: Kiếm soát huyết áp đúng cách   |    Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thị xã Duy Tiên kỷ niệm 10 năm thành lập Hội; 63 năm ngày mở đường Trường Sơn Hồ Chí Minh   |    Hội LHPN thị xã Duy Tiên trao giải cuộc thi những tấm gương bình dị tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác   |    Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tổ chức chung kết giải thể thao công nhân viên chức lao động năm 2022   |    Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin   |    Noi gương Bác, tự soi, tự sửa   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
An ninh - Quốc phòng

Khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội sinh của dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
Cập nhật lúc: 12/20/2021 8:33:00 AM
Cho đến hôm nay, dù đã trải qua 75 năm, song rất nhiều người Việt Nam vẫn nhớ và nhắc lại chính xác “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

 Chú thích ảnh
Tháng 5/1964, Phong trào “Ba sẵn sàng” được phát động trong thanh niên Thủ đô, sau đó lan rộng khắp miền Bắc. Thành công của phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc và cùng với phong trào “Năm xung phong” ở miền Nam đã khơi dậy, hun đúc và khuyến khích tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đưa hàng triệu thanh niên đi vào tuyến đầu của cuộc kháng chiến, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN

Có thể nói, với mỗi người dân nước Việt, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa vẫn còn nguyên giá trị, coi đó như một lời hịch, một lời hiệu triệu người người nhất tề như một đứng lên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quyết không cam chịu đói nghèo, lạc hậu và mong muốn hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh.

Cuộc kháng chiến chủ động, sáng tạo của dân tộc yêu chuộng hòa bình


“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!


Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.


Những dòng mở đầu Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã cho thấy ngay ý nghĩa và tính chủ động, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cũng như lãnh đạo toàn dân kháng chiến trước một kẻ địch không ngừng dã tâm phá hoại nền độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình của Việt Nam mà chúng ta phải mất hàng trăm năm mới đạt được.


Phân tích về tính chủ động, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối kháng chiến, theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, niềm vui độc lập chưa được bao lâu, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Trên thực tế, không phải đến thời điểm mở đầu toàn quốc kháng chiến, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh mới xác định đường lối kháng chiến mà đã từng bước hình thành ngay sau khi thực dân Pháp nổ sung gây hấn ở Sài Gòn.


Các dữ kiện lịch sử đã minh chứng cho điều này. Trong Chỉ thị kháng chiến kiến quốc (25/11/1945), Đảng xác định: “Kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng". Trên cơ sở đó, Đảng chủ trương: “Động viên lực lượng toàn dân, kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài, phối hợp chiến thuật du kích với phương pháp bất hợp pháp triệt để". Tiếp đó, ngày 19/10/1946, Thường vụ Trung ương Đảng họp Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất khẳng định: “Không sớm thì muộn, Pháp sẽ đánh mình và mình cũng nhất định phải đánh Pháp".


Tháng 10/1946, Tổng Bí thư Trường Chinh chỉ thị: “Hà Nội phải chuẩn bị sẵn sàng, để phòng địch gây hấn. Phải làm sao khi địch tiến công, ta lập tức đánh trả ngay. Yêu cầu chiến lược đối với mặt trận Hà Nội là phải kìm chân địch một thời gian, tạo điều kiện cho cả nước chuyển sang chiến tranh. Phải huy động sức mạnh tiềm tàng của nhân dân thành phố vào cuộc chiến đấu bảo vệ Thủ đô, đồng thời phải biết bảo toàn và bồi dưỡng lực lượng để kháng chiến lâu”.


Đầu tháng 12/1946, trước những hành động gây hấn và dã tâm quay trở lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp, đặt dân tộc Việt Nam trước hai lựa chọn: một là, chịu khoanh tay cúi đầu làm nô lệ cho thực dân Pháp; hai là, đoàn kết đầu tranh đến cùng để bảo vệ nền độc lập mới giành được. Trưa 19/12/1946, Thường vụ Trung ương Đảng điện gửi các khu ủy, tỉnh ủy với nội dung: giặc Pháp đã hạ tối hậu thư đòi tước khí giới của quân đội, tự vệ, công an ta. Chính phủ đã bác tôi hậu thư ấy. Như vậy, chỉ trong 24 giờ là cùng, chắc chắn giặc Pháp sẽ nổ súng. Trung ương chỉ thị “Tất cả hãy sẵn sàng".

Chiều 19/12/1946, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp ra mệnh lệnh chiến đấu. 20 giờ ngày 19/12/1946, Hà Nội đi đầu, nổ súng tấn công quân Pháp, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc. Tối 19 rạng sáng 20/12/1946, Đài Tiếng nói Việt Nam phát “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng gọi của non sông đất nước, là lời hịch cứu quốc, thể hiện ý chí và quyết tâm sắt đá bảo vệ nền độc lập, thống nhất quốc gia.


Nhận định về tính chủ động, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phát động và lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Danh Tiên nhấn mạnh: “nhờ vậy, đã khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh của chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”.


Phát huy tổng hợp sức mạnh dân tộc hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường


Khí thế của những ngày toàn quốc kháng chiến vẫn là bản anh hùng ca nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc; đồng thời, tiếp thêm sức mạnh để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Giá trị, khát vọng của dân tộc Việt Nam là muốn sống trong hòa bình nhưng hòa bình phải trên nguyên tắc là độc lập, tự do. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, chính vì độc lập, tự do cho dân tộc mà Đảng lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám để thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Và để bảo vệ nền độc lập, tự do dân tộc đó, mà Đảng, nhân dân ta đã vượt qua những thử thách hết sức chông gai, khắc nghiệt, để vừa kháng chiến ở Nam Bộ, vừa kiến quốc.


Khi thực dân Pháp quyết tâm cướp nước ta một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta quyết định chủ trương dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết. Để bảo vệ giá trị cao cả đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Cũng chính giá trị cao cả đó, mà khi Lời kêu gọi toàn quốc được ban ra, đã khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào và khát vọng hòa bình của toàn thể nhân dân để quyết tâm giữ vững nền độc lập; đoàn kết chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.


Liên hệ đến giai đoạn đổi mới hiện nay, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Trọng Thơ nhấn mạnh độc lập, tự do cho dân tộc là một nội dung cốt lõi của hệ giá trị độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hay nói cách khác, độc lập, tự do, khát vọng hòa bình chính là sợi chỉ đỏ kết nối các giai đoạn cách mạng của Đảng.


Tiếp nối hành trình độc lập, tự do, khát vọng hòa bình của dân tộc, trong giai đoạn đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí, quyết tâm bảo vệ nền độc lập rất cần được phát huy lên một tầm cao mới. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là “đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.


Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chính là chất keo sơn để tiếp tục củng cố, quy tụ thành sức mạnh nội sinh của dân tộc nhằm xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đảm bảo vững chắc hòa bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.


Hay nói như Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang, muốn đi tới đích đặt ra trước tiên phải có khát vọng. Nói đến khát vọng là nói đến yếu tố tinh thần, là sự mong muốn, khao khát, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ để đạt cho được mục tiêu; là nguồn động lực có sức mạnh vô biên để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề nhằm đạt được ước mơ, không khuất phục trước mọi thử thách…; là động lực để cho mọi tầng lớp nhân dân đem hết sức mình thực hiện khát vọng, mà cụ thể ở thời điểm này khát vọng của dân tộc Việt Nam là đưa đất nước đi tới phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới.


Nguồn tin: baotintuc.vn

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi (16/05)
  Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Ban thanh niên Quân đội và UBND thị xã Duy Tiên tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” (14/05)
  Duy Tiên: Tập huấn chuyên sâu Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật  (13/05)
  Đồng chí Bí thư Thị ủy Phạm Hồng Thanh cùng đoàn công tác đi thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Phật đản tại chùa Khánh Long, phường Châu Giang (11/05)
  Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên: Xét xử vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (04/05)
  Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 (29/04)
  Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 (26/04)
  Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (21/04)
  Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống các lực lượng Tham mưu CAND, Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát hình sự (19/04)
  Chi đoàn Thanh niên Công an thị xã Duy Tiên: Tổ chức Đại hội lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2022 - 2024 (16/04)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C